Clinic : 212, Nemisagar Colony, Vaishali Marg, Queens Road, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302021